Integrační Centrum ZAHRADA

GDPR

Prohlášení Integračního centra Zahrada v Praze 3 k Nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) neboli General Data Protection Regulation (GDPR).
Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 2445/8, 13 00, Praha 3, IČ: 63831473, se zavazuje nakládat se všemi osobními údaji, které získá při své činnosti, v souladu s GDPR, a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány.


Osobní údaje zpracováváme na základě:

 • splnění požadavků legislativy
 • dodržení smluvních závazků
 • na základě uděleného souhlasu od subjektu
 • na základě oprávněného zájmu organizace

Zpracovávané údaje se týkají zejména:

 • zájemců o poskytování sociálních služeb
 • uživatelů sociálních služeb Integračního centra Zahrada v Praze 3 (dále jen uživatelů)
 • opatrovníků, případně dalších zastupujících osob zájemců a uživatelů
 • příbuzných a dalších blízkých osob uživatelů
 • osob, se kterými má Integrační centrum Zahrada v Praze 3 uzavřeno pracovněprávní vztah
 • praktikantů, dobrovolníků event. dalších osob, vykonávajících v Integračním centru Zahrada v Praze 3 svou činnost


Osobní údaje v odůvodněných případech poskytujeme dalším subjektům, které jsou s Integračním centrem Zahrada v Praze ve smluvním vztahu, poskytovatelům služeb (například právním poradcům, účetním, pojišťovnám apod.), případně státním orgánům. Při předávání osobních údajů třetím stranám zajistíme, aby byly takové údaje chráněny v souladu s právními předpisy.
Osobní údaje uchováváme po dobu nutnou k naplnění účelů našeho smluvního vztahu s uživateli nebo s třetími subjekty, v souvislosti s plněním zákonných či regulačních povinností.


Jaké osobní údaje Integrační centrum zahrada v Praze 3 zpracovává?
Osobní údaje pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování. Zpracovávanými osobními údaji jsou především identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, telefon, e-mail apod.) a další osobní údaje (číslo bankovního účtu apod.), případně zvláštní (citlivé) osobní údaje (zdravotní stav apod.).


Práva subjektů související se zpracováním jejich osobních údajů (nejedná se pouze o uživatele sociálních služeb, ale o zájemce, opatrovníky, zaměstnance, praktikanty a další osoby, proto bude dále v textu jejich souhrnné označení „klient“):

 • klient má právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
 • klient má právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
 • klient má právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
 • podat stížnost u dozorového orgánu, tj. na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (ústředna), fax: +420 234 665 444, elektronická podatelna: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: https://www.uoou.cz , kde jsou kompletní informace k ochraně osobních údajů včetně odkazů na dokumenty Rady Evropy. Rada Evropy (Council of Europe) je mezinárodní organizace se sídlem ve Štrasburku.
 • klient má právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.


Zabezpečení osobních údajů
Osobní údaje jsou zabezpečeny dle obvyklých technických standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.
K uplatnění Vašich práv v oblasti osobních údajů je možné obracet se prostřednictvím:


datové schránky: ene5vkc,


e.mailem – info@iczahrada.cz


poštou na adrese: Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 2445/8, 13 00, Praha 3.


Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních dat žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění osobních informací. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení GDPR, tj. v termínu nejpozději do 1 měsíce od podání písemné žádosti, ve výjimečných případech do 2 měsíců.


V souladu s nařízením GDPR byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolní funkci ohledně záležitostí týkajících se zpracování osobních údajů a slouží také jako kontaktní místo pro subjekty údajů. Viz.: informace na těchto webových stránkách.