Integrační Centrum ZAHRADA

ERGOTERAPIE

Ergoterapie je obor, který patří do ucelené rehabilitace a jako terapeutický prostředek využívá postupy a
činnosti, které pomáhají k obnově postižených funkcí, s cílem dosáhnout maximální možné soběstačnosti,
nezávislosti, začlenění do společnosti a zvýšení kvality života člověka. (upraveno podle České asociace
ergoterapeutů)

Proč ergoterapie?

Ergoterapie využívá hru, která děti vnitřně motivuje pro činnosti, které potřebují k co nejvíce soběstačnému
životu. Ergoterapii vnímáme jako cestu dětí k získávání nových dovedností a znalostí, která by měla napomáhat
k poznávání vnějšího světa i sebe sama.

Jak v Zahradě?

Každé dítě má v rámci ergoterapie individuální plán zaměřený na jeho aktuální potřeby, zájmy, věk a zdravotní
znevýhodnění.
Oblasti, na které se u dětí zaměřujeme: pohyb (hrubá motorika, koordinace pohybu, rovnovážné a obranné
reakce, jemná motorika aj.), smyslové funkce (zrak, sluch, hmat, vibrace aj.) a vnímání sebe sama (rozvoj
tělesného schématu), soběstačnost (jídlo, hygiena, oblékání, toaleta, přesuny, ale také např. nakupování aj.),
kognitivní funkce (paměť, pozornost, orientace, posloupnost aj.). Dále ergoterapie pomáhá s výběrem
kompenzačních pomůcek (kočárky, vozíky, zvedáky aj.) a úpravou domácího prostředí (bezbariérovost).
Při své práci využívám zejména Bobath koncept, koncept Bazální stimulace®, koncept Senzorické integrace a
kraniosakrální terapie. U některých dětí kombinujeme ergoterapii s canisterapií.

„Je to profese, která nás nepřestane překvapovat svými možnostmi…Vlastně to není profese jako taková, ale poslání.“

Lucie Vilímcová a Eva Hrabalová

Vaše případné dotazy zasílejte na Lucie Vilímcová a Eva Hrabalová, rehabilitace@iczahrada.cz